Report

Kinh nghiệm Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc

At a Glance

Publication Date January 2015
Format pdf
Country Viet Nam
Thematic Area Cross Cutting

Tăng trưởng xanh đem lại nhiều cơ hội để giải quyết những thách thức phát triển chưa từng có trong thời đại chúng ta. Nó mang lại những giải pháp đổi mới để tích hợp tăng trưởng kinh tế, môi trường bền vững, và hòa nhập xã hội. Được thúc giục bởi động lực tăng trưởng xanh toàn cầu, Hàn Quốc đã dũng cảm theo đuổi con đường này để giải quyết các vấn đề phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, tăng trưởng kinh tế chậm, và biến đổi khí hậu. Thông qua việc giảm thiểu sự đánh đổi và tối đa hóa sự tổng hòa của quá trình xanh hóa nền kinh tế, Hàn Quốc đã áp dụng tăng trưởng xanh như một chiến lược phát triển quốc gia dưới thời Lee Myung-bak. Là quốc gia duy nhất cho đến nay thực hiện tăng trưởng xanh với quy mô và tốc độ chưa từng có, nên kinh nghiệm về tăng trưởng xanh của Hàn Quốc đáng để được phân tích một cách chuyên sâu. Ngoài ra, một thực tế là con đường phát triển của Hàn Quốc liên quan nhiều đến các nước phát triển và đang phát triển, với sự thành công của nền kinh tế phát triển từ nghèo đến giàu, khiến cho điều này càng đáng được xem xét.